FN’s Bærekraftsmål nr. 17 – Samarbeid for å nå målene

FN’s Bærekraftsmål nr. 17 – Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål nr. 17 omhandler hvordan vi bør samarbeide for å nå målene våre. Målet legger vekt på viktigheten av partnerskap på tvers av landegrenser, sektorer og samfunnslag.

Dette målet omfatter alle de 16 andre bærekraftsmålene, og for å nå disse må alle i samfunnet være med på laget: Frivillige organisasjoner, næringslivet, politikere, ulike religiøse grupper, unge og gamle – deg og meg!

Å styrke internasjonalt samarbeid har blitt viktigere enn noen gang, nå som verden rammes av alvorlige, globale kriser innen både helse, fattigdom og klima.

Koronapandemien viste tydelig hvor viktig det var å samarbeide over landegrensene. Vi hadde ikke klart å bekjempe pandemien her hjemme hvis ikke resten av verden hadde jobbet sammen. 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det derfor sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Gjennom partnerskap kan kunnskap, ressurser og teknologi deles for å løse felles utfordringer som klimaendringer, fattigdom, ulikhet og urettferdighet. 

Noen av de viktigste aktørene som jobber for bærekraftsmål 17 inkluderer FN-organisasjoner som UNDP (FNs utviklingsprogram), Verdensbanken, internasjonale ikke statlige organsiasjoner (NGO’s) som Oxfam og WWF, samt store selskaper og bedrifter som har forpliktet seg til ulike bærekraftsmål. I tillegg spiller nasjonale regjeringer, men også lokale kommuner, en viktig rolle i å fremme partnerskap og samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser for å oppnå dette målet.

Det finnes flere frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og bedrifter i distriktet som aktivt jobber for bærekraftige målsettinger og partnerskap for bærekraftig utvikling. Både i Fredrikstad og Råde er det næringsforeninger som setter fokus på utvikling av gode lokalsamfunn gjennom samarbeid, relasjonsbygging og kunnskapsdeling. De, gjennom sine medlemsbedrifter, ønsker å bidra til utvikling i kommunene og å gjøre lokalmiljøene mer levende, inkluderende og mangfoldige. 

Øst-Revisjon ser viktigheten av et godt samarbeid
I Østfold har vi et velfungerende og omfattende næringsliv. For å opprettholde denne posisjonen, med høy verdiskaping og sterk konkurransekraft, må vi kontinuerlig oppdatere kunnskapen vår – og dele den. Gjennom samarbeid kan ressurser, teknologi og kunnskap deles, noe som kan lede til å styrke innsatsen for å forene bærekraft og lønnsomhet. Vårt ønske og mål er å skape tillitt, som vi ser på som viktig for å lykkes, og for å oppnå et godt og fruktbart samarbeid. Det være seg i næringsliv, ved frivillig innsats eller i lokalsamfunnet generelt.