Våre tjenester

Revisjon

Vi utfører lovpålagt revisjon som innebærer at vi på selvstendig og uavhengig grunnlag kontrollerer om selskapets årsregnskap avgis i samsvar med lover og forskrifter. Vi kontrollerer at regnskapet gir et korrekt bilde av virksomheten, at formelle regler følges og at interne rutiner gir god kontroll med driften. På denne måten kvalitetssikres selskapets regnskap som grunnlag for selskapets egne beslutninger og for eksterne brukere som leverandører, banker, det offentlige m.fl.

Vi utfører også:

 1. Forenklet revisjon av regnskaper for firmaer som ikke har ordinær revisjonsplikt
 2. Avtalt kontroll av konkrete poster/områder
 3. Attestasjonsoppgaver og bekreftelsestjenester ved stiftelse, kapitalendringer, redegjørelser osv.

Rådgivnings- og bistandsoppgaver

Vi bistår med rådgivning på områdene:

 1. Skatt og avgift
 2. Regnskap og økonomistyring
 3. Utarbeidelse av årsregnskap og skatteskjemaer
 4. Etablering av virksomhet
 5. Opphør og avvikling
 6. Fusjon og fisjon
 7. Kapitalendringer
 8. Intern kontroll og rutiner

Nyheter: