FN’s Bærekraftsmål nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

FN’s Bærekraftsmål nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Øst-revisjon skal jobbe for en bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst i Norge. For oss er det svært viktig å være en aktiv bidragsyter til bærekraftig økonomisk vekst og anstendig arbeid gjennom utførelsen av vår rolle som allmennhetens tillitsperson.   

Bærekraftsmål nr. 8 omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst. Formålet er, gjennom økonomisk vekst, å skape arbeidsplasser av god kvalitet og til rettferdig lønn og hvor det ikke er plass til utenforskap! Dette er et svært attraktivt bærekraftsmål for selskaper både på landsbasis og verdensbasis. Hele 28% av verdens bedrifter har dette som en del av deres visjon eller strategi.

En forutsetning for bærekraftig utvikling
Selv om økonomisk vekst og anstendig arbeid er to adskilte begreper så henger de likevel tett sammen, og er begge like viktig for å skape en bærekraftig utvikling. For at det skal skapes flere arbeidsplasser er økonomisk vekst en forutsetning, og for å oppnå økonomisk vekst er det essensielt å ha en stor andel av befolkningen i arbeid. Det handler altså om å skape bærekraftige og inkluderende arbeidsmuligheter for alle!

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser er derfor en stor utfordring for mange land. For å kunne utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber man kan leve av. Dette er en av de største utfordringene vi står ovenfor på verdensbasis frem mot 2030.

I arbeidet for å utrydde fattigdom og bekjempe ulikheter er det derfor viktig å jevne ut forskjellene ved å skape nye og flere arbeidsplasser for alle. Viktige elementer i dette arbeidet er å inkludere flere mennesker i arbeidslivet og samtidig sørge for mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. 

Norge fremmer en bærekraftig og inkluderende økonomisk utvikling gjennom internasjonale institusjoner som Det internasjonale pengefondet (IMF), de multilaterale utviklingsbankene, og FN-organisasjonene. Blant annet støtter Norge en rekke bistandsprogrammer i regi av FNs særorganisasjon for arbeidslivet (ILO) hvor hovedmålet er å skape bærekraftige, anstendige arbeidsplasser, også å fremme arbeidstakerne sine retter.

Endring skaper nye utfordringer
Utgangspunktet i Norge er på et annet stadia enn verden ellers, da vi de siste 25 årene har hatt høyere økonomisk vekst og sysselsettingsgrad, samt en lavere arbeidsledighet enn de fleste industriland. Vår utfordring bygger mer på å skape en bærekraftig økonomisk vekst ved å bli mindre avhengige av petroleumsvirksomheten og skape økonomisk vekst uten miljøødeleggelser og avfallsvekst. I tillegg ser vi at kunnskapskrav for arbeidstakere øker i teknologisk velutviklede land som igjen medfører utenforskap fra arbeidsmarkedet. Samtidig medfører digitaliseringen, robotiseringen og automatiseringen endring i behovet for kompetanse og arbeidskraft. 

I Norge viser det seg at det spissede og endrende arbeidsmarkedet fører til at mange innvandrergrupper og yngre mennesker faller utenfor i arbeidslivet. Det er dermed viktig at vi hensyntar og inkluderer de sårbare gruppene for å bygge videre oppunder en bærekraftig utvikling.

I vårt nærmiljø er det viktig å trekke frem frivillige organisasjoner som f.eks. Blå Kors sitt viktige arbeid. De jobber aktivt med tiltak for å motvirke utenforskap og få flere med i arbeidslivet. Vi gir hvert år vår støtte til Blå Kors ved juletider.

Vår rolle som allmennhetens tillitspersoner 
Vi i Øst-revisjon skal jobbe for en bærekraftig verdiskaping og være en bidragsyter til økonomisk vekst i vårt nærmiljø. Vi skal jobbe for at vi som revisorer hjelper foretakene med å se muligheter i bærekraftig omstilling og at vi opprettholder vår rolle som allmennhetens tillitsperson. 

Videre vil vi gjennom målrettet revisjonsarbeid avdekke forhold som hemmer oppnåelse av bærekraftsmålet. Det kan være «svart arbeid» og usunn økonomisk vekst, feilaktig rapportering og andre bevisste eller ubevisste feil eller mangler. Gjennom vårt arbeid som rådgiver for våre kunder skal vi hjelpe foretakene med å se muligheter til en bærekraftig omstilling og følger kravene som stadig endres og må implementeres.